Aktualności

Nowy rok szkolny - nowy projekt - wysoka jakość dydaktyki

 

logotyp jpg

Projekt pn. Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego” jest realizowany przez Powiat Ząbkowicki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (Działanie: 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałanie 7.2.1. Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – konkursy horyzontalne)

Projekt realizowany w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Ząbkowicach Śląskich.

CEL GŁÓWNY

Dostosowanie systemu kształcenia zawodowego powiatu ząbkowickiego do wyzwań nowoczesnej gospodarki i oczekiwań regionalnego rynku pracy.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele szczegółowe:

1) zapewnienie wysokiej jakości infrastruktury dydaktycznej do nauczania w zakresie zajęć matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych,

2) stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy poprzez doposażenie pracowni zawodowych oraz przebudowę i adaptację obiektów na cele dydaktyczne,

3) dostosowanie szkół do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez doposażenie w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju uczniów oraz zapewnienie ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE

- Opracowania przygotowawcze

- Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w nowoczesny sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK

- Stworzenie w szkolnych pracowniach zawodowych warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy

- Dostosowanie szkół do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

- Nadzór inwestorski

- Działania promocyjne

Termin realizacji projektu: 2016-06-27 (opracowanie dokumentacji) – 2022-10-14

BUDŻET PROJEKTU

Wydatki ogółem: 3 607 076,41 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 3 574 619, 14 PLN

Dofinansowanie: 3 038 426,26 PLN