COVID-19

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia Covid-19

Ząbkowice Śląskie 24.08.2020 r.

 

PROCEDURA  
POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 U UCZNIA

obowiązująca w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica  w Ząbkowicach Śląskich

 

Podstawa prawna

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.), wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym  i Ministrem Zdrowia. 

Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa w szkole.` 

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania pracowników szkoływ przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u ucznia. 

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, pracownicy szkoły. 

 

Dyrektor 

Dyrektor odpowiada za opracowanie zasad postępowania w szkole w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u ucznia przebywającego w szkole. Dyrektor wydziela odrębne pomieszczenie tzw. Izolatorium, służące do odizolowania dziecka/ucznia,  u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe. 

Dyrektor niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, SANEPID oraz organ prowadzący szkołę. 

– Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna  

– w razie złego stanu zdrowia dziecka dzwoni na 999 lub 112, 

 1. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłocznie informuje rodziców i pracowników szkoły.
 2. Dyrektor ustala liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części placówki, w której przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Nauczyciele i pracownicy szkoły opiekujący się uczniem 

 • Jeśli nauczyciel szkoły zauważy u ucznia niepokojące objawy sugerujące zakażenie COVID-19 (np. temperatura, duszność, kaszel, biegunka, katar), niezwłocznie izoluje ucznia
  w wydzielonym, wskazanym przez dyrektora pomieszczeniu.
 • Uczeń do czasu przybycia rodziców zostaje pod opieką wyznaczonego pracownika szkoły. Pracownik ten zabezpieczony zostaje w środki ochrony osobistej (maseczkę, rękawiczki jednorazowe, fartuch z długim rękawem). 
 • Inni pracownicy, którzy kontaktują się z uczniem, przejawiającym niepokojące objawy sugerujące COVID-19, zobowiązani są używać indywidualnych środków ochronnych. Wskazane jest jednak ograniczenie kontaktów do minimum.
 • Nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniami w grupie, w której przebywał uczeń
  z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, zobowiązany jest otoczyć opieką pozostałych uczniów i zadbać, by: umyły ręce zgodnie z instrukcją, 
 • - jeśli to możliwe, przeszły do innego zdezynfekowanego pomieszczenia szkoły lub wyszły na zewnątrz budynku szkoły.
 • Wyznaczone osoby wietrzą salę, w której przebywała grupa, dokonują czynności myjących
  i dezynfekujących w sali. 

Przekazanie ucznia (prawnym opiekunom) 

By odebrać ucznia z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do zadzwonienia do szkoły i wejście do części wspólnej – korytarz. 

 • Rodzic (prawny opiekun) odbierający ucznia jest wyposażony w środki ochrony indywidualnej
  w postaci rękawiczek oraz maski zasłaniającej usta i nos. Przed odbiorem ucznia rodzic (prawny opiekun) dezynfekuje dłonie płynem dezynfekującym umieszczonym przy wejściu do budynku szkoły. 
 • Uczeń zostaje przekazany rodzicowi (prawnemu opiekunowi) przez pracownika szkoły, który się nim opiekował w izolatce.
 • Pracownik zabezpieczony w środki ochrony osobistej przyprowadza ucznia z izolatki do ustalonego miejsca odbioru dziecka, najpierw identyfikuje rodzica, a następnie wydaje ucznia.
 • Jeśli pracownik ma wątpliwości co do tożsamości odbierającego, może poprosić rodzica (prawnego opiekuna) o okazanie dowodu tożsamości.
 • Osoba opiekująca się uczniem, zachowując dystans nie mniej niż 2 m, przekazuje dziecko rodzicowi (prawnemu opiekunowi) oraz przekazuje informacje na temat objawów, jakie zaobserwowano u ucznia. Może przekazać rodzicowi (prawnemu opiekunowi) również numery telefonów do zawiadomionej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Po uzyskaniu odpowiednich informacji, rodzic (prawny opiekun) opuszcza szkołę i postępuje zgodnie z ogólnymi zaleceniami sanitarnymi.
 • Jeśli rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko nie posiada indywidualnych środków ochrony, nie zostaje wpuszczony do budynku szkoły. W tej sytuacji należy poprosić rodzica (prawnego opiekuna), by stanął w odległości nie mniej niż 2 m od drzwi budynku i wypuścić ucznia do rodzica. Pracownik obserwuje dziecko do chwili, gdy rodzic (prawny opiekun) je przejmie.
 • Pracownik opiekujący się uczniem w izolatce, który oddał ucznia rodzicowi (prawnemu opiekunowi) dezynfekuje rękawice oraz zgodnie z instrukcją zdejmuje maseczkę, fartuch
  i rękawice.
 • Izolatka, w której przebywał uczeń, jest dokładanie wietrzona, myta za pomocą odpowiednich detergentów przez wyznaczonych pracowników szkoły.

 
Sposób prezentacji procedury 

Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym. 

Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w szkole. 

Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury. 

Tryb dokonania zmian w procedurze 

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. 

Postanowienia końcowe 

 • Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 • Procedura może być modyfikowana.
 • Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej
  w sekretariacie szkoły. 
 • Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.
 • zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

 

Procedura komunikacji z rodzicami uczniów   

 • Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku zapobieganiem COVID-19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie w ustalonych godzinach konsultacji oraz poprzez dziennik elektroniczny.
 • W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktu z nauczycielem za jego zgodą i wiedzą na terenie szkoły, z zachowaniem zasad opisanych w pkt.1.
 • Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem dezynfekcyjnym w dozowniku znajdującym się przy wejściu głównym, zgłasza woźnemu spotkanie z nauczycielem podając swoje dane, cel spotkania oraz nazwisko nauczyciela. Pracownik obsługi ma prawo sprawdzić dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna, który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki. 
 • W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ucznia lub funkcjonowania szkoły, rodzic może kontaktować się z nauczycielem przez dziennik elektroniczny.
 • Możliwy jest kontakt w sytuacjach koniecznych z sekretariatem szkoły, tel. 47 8152 329. Kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy placówki.

 

Procedura korzystania przez uczniów z biblioteki szkolnej 

 • Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony w dzienniku elektronicznym.
 • Należy wyznaczyć strefy dostępne tylko dla pracownika biblioteki – zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.
 • Nauczyciele bibliotekarze określą liczbę osób mogących jednocześnie wypożyczać/oddawać książki.
 • Korzystanie z czytelni będzie się odbywać w ograniczonym zakresie – zasady zostaną określone w regulaminie biblioteki. 
 • Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję klamek, blatów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych co najmniej raz dziennie.
 • Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 • Przyjęte książki należy odłożyć na okres minimum 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

 

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19
u pracownika
 

 • Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
 • Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły
  i skontaktować się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112. 
 • Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
 • Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
 • W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
 • Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać
  w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb. 
 • Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);
 • Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 • Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku,
  w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 • O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

 

Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa 

 • Zgodnie z Wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2  i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii): 
 • Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane). 
 • Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.
 • Rodzic przy wejściu do szkoły jest zobowiązany skorzystać z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku przy wejściu głównym do placówki.
 • Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi
  i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 • Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
 • Rodzic /prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

  

Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej 

 • Uczniowie bezpośrednio po wejściu do pracowni dezynfekują ręce.
 • Uczniowie zajmują swoje miejsce do nauki, nie chodzą po sali bez koniecznej potrzeby.
 • Po zakończonych zajęciach, dokonywana jest dezynfekcja klawiatur, która jest dodatkowo zabezpieczona folią.
 • Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza.